REGULAMIN

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 1. Przebywanie w stajni jest możliwe tylko w obecności instruktora bądź pracownika Ośrodka Jeździeckiego.

 2. Zakazuje się biegania, krzyczenia, wykonywania gwałtownych ruchów w stajni. Należy zachować spokój, nie denerwować koni swoim zachowaniem.

 3. Zakazuje się dokarmiania, pojenia koni.

 4. Przed ominięciem, podejściem do konia należy zwrócić na siebie jego uwagę.

 5. Nigdy nie podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi.

 6. Przy przechodzeniu obok konia stojącego na korytarzu nie zatrzymywać się, nie podchodzić blisko zadu konia, nie klepać go po zadzie.

 7. Czyszczenie koni odbywa się na korytarzu w stajni, chyba że instruktor zarządzi inaczej.

 8. Przy czyszczeniu konia zachować szczególną ostrożność.

 9. Koń przy czyszczeniu nie może chodzić bądź stać luzem, musi być uwiązany przy pomocy kantara i uwiązu lub uwiązów.

 10. Zachować bezpieczny odstęp pomiędzy czyszczonymi na korytarzu końmi.

 11. Zachowywać szczególną ostrożność przy podnoszeniu kończyn konia i czyszczeniu lub myciu kopyt.

 12. Siodłamy wyłacznie czyste konie.

 13. Przed osiodłaniem konia sprawdzić stan ogłowia, siodła oraz popręgu.

 14. Sprzęt kładziemy, zawieszamy w miejscach do tego wyznaczonych.

 15. Prowadząc konia, należy iść po jego lewej stronie, trzymając prawą rekę przy pysku za wodze lub uwiąz.

 16. Przy wprowadzaniu, wyprowadzaniu ze stajni jednocześnie dwóch lub więcej koni należy w czasie prowadzenia zachować od poprzednika odległość co najmniej 2 m. Taką samą odległość zachowujemy podczas postoju.

 17. Nie dopuszczać, aby podczas postoju konie obwąchiwały się lub wzajemnie podgryzały.

 18. Dosiadać konia i zsiadać z niego w sposób polecany przez instruktora i tylko w jego obecności.

 19. Podczas jazdy w zespole nie najeżdżać na konia poprzednika, przy wyprzedzaniu zachować odstęp co najmniej 3 m od wyprzedzanego konia – tak samo przy mijaniu.

 20. Strzemiona muszą być dostatecznie szerokie tak aby buty jeźdźca wchodziły w nie swobodnie.

 21. Wskazane jest, aby buty jeźdźca nie były zelowane – podeszwa powinna być gładka od czubka buta aż do obcasa.

 22. Obuta stopa powinna opierać się w strzemieniu najszerszą częścią , nigdy nie wkładać stopy do strzemienia aż po obcas.

 23. Siedząc na koniu, nie wypuszczać z rąk wodzy, chyba że instruktor w czasie ćwiczeń zaleci inaczej.

 24. Zakazuje się siadania na konia bez ochronnego, przystosowanego do jazdy konnej nakrycia głowy.

 25. Osoby biorące udział w zajęciach jeździeckich obowiązuje odpowiedni strój jeździecki.

 26. Przed wejściem na halę na której prowadzona jest jazda należy głośno poinformować o swoim zamiarze np. "uwaga wchodzę !"

 27. Wszelkie czynności z końmi lub przy koniach można wykonywać dopiero po zdjęciu biżuterii oraz po usunięciu z kieszeni przedmiotów mogących zagrażać życiu i zdrowiu ludzi lub koni.

 28. Telefony komórkowe przed czyszczeniem koni oraz jazdą należy zostawić w bezpiecznym miejscu.

 29. Zakazuje się wprowadzania psów bez smyczy lub niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt na teren Ośrodka.

 

REGULAMIN OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO KRESY

 1. Należy przestrzegać ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

 2. Należy słuchać zaleceń Właścicieli Ośrodka, instruktorów, osób pracujących w Ośrodku bądź wychowawcy (kierownika wypoczynku).

 3.  Należy zachowywać się spokojnie, (nie biegać i nie krzyczeć).

 4. Na terenie całego Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i używania innych źródeł ognia.

 5. Zabrania się wstępu na na teren Ośrodka osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 6. W przypadku wystąpienia pożaru postępować zgodnie z instrukcja alarmową.

 7. Należy stosować zasadę ograniczonego zaufania względem siebie, osób obcych i koni.

 8. Należy przestrzegać porządku i czystości. W trakcie przebywania w obrębie stajni oraz jej obiektów należy zachować ład i porządek.

 9. Uczestnicy zobowiązani są do starannego przygotowania konia oraz sprzętu do jazdy oraz zadbania o konia i sprzęt po jeździe.

 10. Jeźdźcy odpowiedzialni są za: stan sprzętu, z którego korzystają oraz zdrowie powierzonych zwierząt.

 11. Bezwzględnie należy dopilnować zamykania boksów po wyjściu od koni po jeździe.

 12. Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.

 13. Niedopuszczalne jest wiązanie koni za wodze lub przypinanie uwiązu do wędzidła.

 14. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje miejsce po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych.

 15. Wszelkie czynności przy koniach wykonywane są w obecności instruktora lub wyznaczonej przez niego osoby.

 16. O czasie i miejscu wsiadania bądź zsiadania z konia decyduje instruktor.

 17. Zabrania się wsiadania na konia bez obecności instruktora.

 18. Podczas prowadzonej jazdy na hali lub czworoboku obowiązuje cisza i spokój. Osoby nie biorące udziału w jeździe nie mogą przebywać na hali lub czworoboku, na których jazda jest prowadzona.

 19. Obowiązuje niezwłoczny nakaz sprzątania odchodów konia po swojej jeździe na hali lub czworoboku.

 20. Obowiązuje niezwłoczny nakaz sprzątania odchodów po wprowadzonych na teren Ośrodka zwierzętach.

 21. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, urazy i wypadki zarówno osób jak i koni należy niezwłocznie zgłosić dorosłej osobie odpowiednio : właścicielowi Ośrodka, instruktorowi lub pracownikowi Ośrodka.

 22. Zabrania się chodzenia po łąkach i pastwiskach Ośrodka bez pozwolenia i nadzoru.

 23. Zabrania się dokarmiania zwierząt na terenie Ośrodka Jeździeckiego.

 24. Zabrania się wyrzucania lub pozostawiania śmieci na terenie Ośrodka w miejscach do tego nie wyznaczonych.

 25. Na terenie Ośrodka Jeździeckiego Kresy należy zachowywać się w sposób kulturalny, z szacunkiem do wszystkich osób przebywających na terenie nieruchomości. Nieprzestrzeganie tej zasady będzie skutkowało wydaleniem osoby bądź osób niestosujących jej z terenu Ośrodka. Osoby celowo niszczące mienie Ośrodka Jeździeckiego Kresy również zostaną z nieruchomości wydalone.

 26. Właściciel Ośrodka Jeździeckiego Kresy nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki oraz inne szkody mogące mieć miejsce podczas przebywania na terenie jego nieruchomości. 

REGULAMIN ZAJĘĆ W ośrodku Jeżdzieckim KRESY:

 Najważniejsze jest bezpieczeństwo jeźdźca i dobro konia”

 1. Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni oraz na terenie Ośrodka winna zachować obowiązujące ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.

 2. Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca na terenie Ośrodka Jeździeckiego przyjmuje do wiadomości, że zarówno koń jak i inne zwierzęta przebywające na terenie Ośrodka Jeździeckego Kresy nie są przedmiotami lecz istotami żywymi, potrafiącymi odczuwać cierpienie, ból zarównio fizyczny jak i psychiczny, dlatego w obcowaniu z nimi uczestnicy powinni okazać im szacunek i godne traktowanie w sposób nie narażający ich na niepotrzebny stres. Wszystkie przypadki wymagajace opieki weterynaryjnej lub zauważonego niehumanitarnego traktowania zwierząt należy bezwzglednie zgłosić właścicielowi Ośrodka.

 3. Zajęcia odbywają się na terenie Ośrodka Jeździeckiego Kresy

 4. Zajęcia prowadzi się indywidualnie lub w grupach, których opiekunami i szkoleniowcami są posiadający odpowiednie kwalifikacje instruktorzy Ośrodka .

 5. Terminy zajęć określone są w harmonogramie zajęć .

 6. Jednostka lekcyjna wynosi 45 min. przy samodzielnej jeździe konnej i 30 min. przy jeździe na lonży lub hipoterapii.

 7. Zapisy na konkretny termin przyjmują instruktorzy osobiście w Ośrodku lub telefonicznie .

 8. Zmiana ustalonego terminu jazdy jest możliwa najpóźniej w dzień poprzedzający umówione zajęcia.

 9. Zajęcia realizowane są na ujeżdżalni, czworoboku lub w terenie.

 10. W czasie zajęć uczestnicy są zobowiązani do noszenia odpowiedniego stroju sportowego zgodnego z wymogami bezpieczeństwa w tym: toczka lub kasku jeździeckiego chroniącego głowę z zapięciem trzypunktowym, butów na niezbyt grubej, gładkiej podeszwie z niewielkim obcasem, spodni chroniących nogi przed otarciami, w ramach możliwości rękawiczek zabezpieczających dłonie przed otarciami.

 11. Ośrodek nie zapewnia uczestnikom zajęć ubrania ochronnego. Wyjątkiem są kaski jeździeckie udostępniane początkującym, którzy jeszcze nie posiadają własnych.

 12. Ceny jazd oraz zakres usług objętych ceną podane są w Cenniku. Opłaty za zajęcia pobierane są u instruktora bezpośrednio przed jazdą (pojedyncze jazdy lub karnet). Karnety należy wykorzystać w ciągu 2 najbliższych miesięcy.

 13. Opłata za zajęcia, które nie odbyły się w ustalonym terminie z powodu nieobecności osoby zapisanej, a nieobecność nie była wcześniej zgłoszona zgodnie z pkt 8 niniejszego regulaminu, nie podlega zwrotowi ani nie jest zaliczana na poczet kolejnych jazd. Spóźnienie na umówioną jazdę nie zwalnia z pełnej odpłatności za daną jazdę.

 14. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby (dzieci od lat 8, młodzież i dorośli) które złożą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach jeździeckich lub podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego (oboje rodziców), oświadczenie o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach jeździeckich oraz zgodę na udział dziecka w przedmiotowych zajęciach.

 15. Ustalenia pkt 14 nie dotyczą zajęć z hipoterapii oraz oprowadzania na koniu.

 16. W zajęciach na ograniczonym terenie może brać udział jednocześnie ilość osób każdorazowo określana przez instruktora.

 17. Reguły zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć jeździeckich:

 • Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przygotowania do jazdy przydzielonego mu konia.

 • Przygotowanie do jazdy obejmuje: wyczyszczenie konia, założenie mu siodła i ogłowia, dopasowanie strzemion do wzrostu jeźdźca.

 • Jeźdźcom początkującym, pobierającym lekcje na lonży, w przygotowaniu konia pomaga instruktor lub wyznaczona przez niego osoba. Jeźdźcy, którzy ukończyli kurs jazd na lonży, przygotowują konia samodzielnie pod okiem instruktora.

 • W związku z koniecznością przygotowania konia do jazdy, każdy uczestnik powinien przychodzić do stajni co najmniej 30 min. przed umówioną godziną ich rozpoczęcia. Czas jazdy liczy się od umówionej godziny. Jazda, która z winy uczestnika zajęć rozpocznie się z opóźnieniem, jest krótsza o czas opóźnienia.

 • Jeżeli prowadzący zajęcia stwierdza, że koń został źle przygotowany do jazdy, uczestnik zajęć zobowiązany jest dokonać poprawek. Czas poświęcony na dokonanie poprawek wlicza się w czas jazdy.

 • Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł, stosując się do poleceń prowadzącego zajęcia. Może to oznaczać przekazanie konia innej osobie (za zgodą instruktora) lub odprowadzenie go do stajni i wykonanie czynności związanych z rozsiodłaniem: zdjęcie siodła, zdjęcie ogłowia, umycie wędzidła, odniesienie używanego sprzętu do siodlarni, roztarcie konia sianem, wyczyszczenie kopyt, wyczyszczenie konia szczotką, odprowadzenie konia do boksu.

 • Uczestnik zajęć może jeździć tylko w obecności instruktora i obowiązany jest do ścisłego wykonywania poleceń instruktora, przestrzegania zasad BHP oraz zachowywania się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla siebie, innych jeźdźców i koni.

 • W czasie jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest wykonywać starannie polecenia instruktora i zachowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie, innych jeźdźców i koni. Uczestnik jazdy jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku lekceważenia przez niego poleceń prowadzącego jazdę instruktora. Do szkód zalicza się: kontuzje uczestnika jazdy, kontuzje koni, uszkodzenie sprzętu oraz obiektów budowlanych, w których zajęcia się odbywają,

 • W razie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji aż do usunięcia z zajęć oraz z Ośrodka włącznie. W takim przypadku nie przysługuje uczestnikowi zajęć zwrot kosztów za jazdę,

 • Uczestnik zajęć jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód powstałych w wyniku jego zawinionego działania lub zaniechania. Do szkód zalicza się: kontuzje uczestnika jazdy, kontuzje koni, uszkodzenie lub zagubienie sprzętu (siodło, ogłowie, kantar, kopystka, szczotki itp.) pozostawionego w boksie lub innym, nie przeznaczonym dla nich miejscu oraz uszkodzenia obiektów budowlanych, w których zajęcia się odbywają,

 • Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni winna przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

18. Każdy uczestnik zajęć powinien dbać o podnoszenie poziomu swojej wiedzy i umiejętności jeździeckich.

KLAUZULA PRZYJĘCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZRZECZENIA PRAW

 WSZYSTKIE OSOBY KORZYSTAJĄC Z OFERTY

Ośrodka Jeździeckiego KRESY w Racławówce 291a, 36-047 Niechobrz

 AUTOMATYCZNIE  ZGADZAJĄ SIĘ Z NINIEJSZĄ KLAUZULĄ 

Niniejszym oświadczam, że:

 1. Jestem świadomy/(a) faktu, że jazda konna, powożenie oraz pozostałe aktywności związane z jazdą konną, są wyczynami sportowymi stanowiącymi potencjalnie niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń oraz śmierci zarówno osoby biorącej aktywny udział jak i osób postronnych.

 2. Jestem świadomy(a) również tego, że koń może odnieść obrażenia, również te ze skutkiem śmiertelnym, wynikające z natury, aktywności, którą zamierzam podjąć, albo wynikające z braku zachowania należytej ostrożności.

 3. Jestem świadomy(a), że nawet doskonale wytrenowane konie są często nieprzewidywalne.

 4. Jestem świadomy(a), że reakcje koni na ruch, przedmioty, osoby i zwierzęta są niemożliwe do przewidzenia i przez to potencjalnie niebezpieczne.

 

Poprzez korzystanie z oferty jazd konnych, powożenia oraz pozostałych aktywności związanych z jazdą konną wyraźnie zakładam istnienie ryzyka odniesienia obrażeń, śmierci przeze mnie lub mojego dziecka, na którego zajęcia jeździeckie wyraziłem/am zgodę, uczestników, osób postronnych, pracowników i właścicieli Ośrodka Jeździeckiego Kresy, mieszczącego się w Racławówce 291a, 36-047 Niechobrz.

Mając świadomość powyższego oraz zgody właścicieli Ośrodka Jeździeckiego Kresy na jazdę konną po ich terenie, zrzekam się z wszelkich moich roszczeń oraz roszczeń moich spadkobierców wynikających ze szkód, obrażeń lub śmierci będących wynikiem mojej lub mojego dziecka, na którego zajęcia jeździeckie wyraziłem/am zgodę, jazdy konnej, powożenia oraz innych aktywności związanych z jazdą konną, w stosunku do właścicieli Ośrodka Jeździeckiego Kresy, mieszczącego się w Racławówce 291a, 36-047 Niechobrz, instruktorów, pracowników i osób postronnych.

Zobowiązuje się również do zrekompensowania Właścicielom Ośrodka, osobom zatrudnionym lub korzystającym z oferty Ośrodka, odniesienia obrażeń, śmierci, straty lub szkód, w stosunku do jakiejkolwiek własności osobistej, które mogą się pojawić podczas aktywności związanej z moją lub mojego dziecka, na którego zajęcia jeździeckie wyraziłem/am zgodę, jazdą konną, powożeniem lub inną aktywnością związaną z jazdą konna przeprowadzanych przeze mnie albo w moim imieniu, jeżeli takie obrażenie, śmierć, strata lub szkoda zdarzy się na terenie Ośrodka Jeździeckiego Kresy, mieszczącego się w Racławówce 291a, 36-047 Niechobrz.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *